Yn it rom

Yn it rom wolle wy de sfear fan eartiids nei in dei aaisykjen wer belibje. Sa smûk mei inoar en de âlde ferhalen op ‘e nij hearre. We klaaie it rom fan it skûtsje dêrfoar oan mei skragen en banken, in âlde tafel mei piteroaljestel, in panne mei gehaktballen, flearmûs oan de solder, gleske of romeke mei it ien of oar op tafel. En jo binne op en yn dizze unike lokaasje tige wolkom, de hiele wike fan 20 oant 26 april alle jûnen fan acht oere ôf.

Oan ‘e ein fan de buorren yn Dearsum lizze de boaten dêr’t de leden fan De Ald Hij op harren Keninklike Dagen gebrûk fan makken.

De skou 1920 
De pream 1921 – 1924 
It skûtsje 1925 – 1927 
De Ankawi 1928 – 1968

Holwert, 2 desimber 2019. Gjalt fertelt:

Thomas Visser Bakker fan Warns stuts sneins as se thús spilen mei fuotbaljen fan QVC yn Starum altyd efkes oan by Broer Cuperus, no Old Gillis. Dêr trof er oan de stamtafel dan grif âlde Thomas fan Starum, in man fan in slokje en sterk ferhaal.

‘Ik lyp fanneweek in ’t onland fan Yde Venema, jou wete wel Visser’, sa begûn âlde Thomas. ‘…nou ik fon der un nest met 10 eende-eiers. Socht noch wat deur, lette nyt goed op en wie komt der an…….plysje Kaspersma!, man ik kon geen kant meer op. Ik dacht dat wor in dikke prent en dy lekkere eiers kwyt….dat noait!

… dat ik tikte se stuk op de klomp en slobberde se alle tyn stuk foar stuk op su út de dop en nukte de doppen in de sloat. Hat krekt de laatste op, hat it eigeel noch om ‘e bek doe’t er bij my waar, mar hij kon me niks mear make!!’
—————————————

Holwert, 27 novimber 2019. Gjalt de Groot skriuwt:

Ik trof  Sake Menger op de fûgelwachtjûn fan Tytsjerk.
Sake kaam fan âlds fan Warns en wie as jonge al in fûleindich en tûk aaisiker.
We krigen it oer it ûnlân dêr fan Yde Venema.
Lân, sei Sake mei sâlte kwel en in protte mar-rea (moer, izerhâldend wetter) dêrop woe by’t maitiid neat groeie.
Mar doe stie hiel Warns ris te sjongen en Sake sei: “Ik wie sa’n jonge en frege heit:
‘Hoe kin dat no heit, elk praat oer it minne lân fan Yde
en no sjongt hiel Warns oer It bêste lân fan Yde.”