It jubileum giet fan start

Snein 19 april 2020 fart de motorkruser de Ankawi
mei de leden fan De Ald Hij fan Dearsum nei Poppenwier.
Op ‘e ein fan de buorren yn Dearsum lizze de skippen dy’t
De Ald Hij yn de rin fan de jierren brûkt hat op syn
Keninklike Dagen.
De skou 1920
De pream 1921 – 1924
It skûtsje 1925 – 1927
De Ankawi 1928 – 1968

De Ankawi mei de leden fan de Ald Hij, 1950.

—————————————————————-

Reahel, 30 novimber 2019
W(ild) B(eheers)E(enheid) Skarsterlân ( jagers ) hâldt in gesellige jûn te Reahel.
As gastsprekker wie Gjalt de Groot útnûge mei fertellingen út it nije boek Warkeweet, wie  ús kreet!  en nei ’t skoft smoute ferhalen.
It foel der tige goed yn mar ek nei it eigen Ald Hij slokje merk Warkeweet wie by de hearen jagers in protte fraach. 

——————————————

Tytsjerk, 27 novimber 2019
Fûgelwachtjûn Tytsjerk
Gjalt de Groot fertelt út  Warkeweet  wie ús kreet! Ut
de reaksjes die bliken dat it tige yn ‘e smaak foel.
———————————
Holwert, 27 novimber 2019 
Opjeften rûnfearten:
Doarpsbelang Dearsum 50 persoanen 
Oanmeldingen fan de aaisikersklups De Kwaai Wergea 14 persoanen 
De Ald Hij Tersoal 12 persoanen 
Moarnsier Reduzum 7 persoanen Fierders al tal persoanlike oanmeldingen
————————————