Jubileum skoot troch nei 2021, fan 25 april o/m 2 maaie

Snein 25 april 2021 fart de motorkruser de Ankawi
mei de leden fan De Ald Hij fan Dearsum nei Poppenwier.
Op ‘e ein fan de buorren yn Dearsum lizze de skippen dy’t De Ald Hij yn de rin fan de jierren brûkt hat op syn Keninklike Dagen.

De skou 1920
De pream 1921 – 1924
It skûtsje 1925 – 1927
De Ankawi 1928 – 1968

De Ankawi mei de leden fan de Ald Hij, 1950.


Dearsum, 13 april 2020           Ferkeap rint as in trein
Minsken binne entûsjast oer Warkeweet! Lês ûnder it kopke ‘boek’ op dizze webside de earste reaksjes. Wolle jo ek sa’n reaksje kwyt? Mail dy dan mar even oan Gjalt de Groot. (gj.d.groot@hetnet.nl)


Dearsum, 21 maart 2020.            Ferkeap Warkeweet is los.
No’t it offisjele jubileumfeest fanwege de Korona trochskoot nei 2021, is de ferkeap fan it jubileumboek oer 100 jier Ald Hij  Warkeweet wie ús kreet no al fan start gien. De earste 90 boeken binne de doar al út! Wa’t ek in eksimplaar hawwe wol, kin terjochte by ien fan de minsken dy’t op dizze webside ûnder it kopke ‘Boek’ neamd wurde.


Dearsum, 20 maart 2020.     Korona
It jubileum giet net op 19 april 2020 fan start, mar op 25 april 2021.Dearsum, 16 maart 2020.     Ljippen, podden en Klaas.

Klaas Stapensea fan Emmeloard, in fjildman, mollefanger (syn bedriuw hjit: De witte Mol) en ferneamd aaisiker, is de finer fan it earste ljipaai fan de Stellingwerven. Yn de LC fan 16/3 kinne we lêze, dat Klaas wit wannear’t de ljippen massaal begjinne te lizzen. As de temperatuer en de luchtfochtigheid geunstich binne foar de poddetrek, dan is dat foar de ljippen it sein om aaien te lizzen.

Men is nea te âld en te ljippewiis om noch by te learen! 


Dearsum, 13 maart 2020.       Hidde fynt Fryske Jeugdaai
Hidde Huizinga, 9 jier, fan Kollum fynt it Earste Jeugdaai, sa hjit dat earste aai dat in jongere fynt. De BFVW lokwinske de lokkige finer, dy’t mei syn heit as (nei)soarger goed op de fûgels past. Ek De Ald Hij lokwinsket him!


Dearsum, 11 maart 2020.    Earste ljipaai yn Fryslân
Noch gjin broedsje, mar wol it earste aaike!

Snein 8 maart fûnen Michel van der Goot en Peter Kerkstra by Aldegea (De Fryske Marren) it aaike. Geweldich! Michel, de finer waard huldige troch kommissaris Brok en hy joech de finer de sulveren ljip en 15 euro, sa wol de tradysje dat. Ek de BFVW lokwinske de mannen. Van der Goot en Kerkstra binne aktive (nei)soargers. De ljippen binne betiid dit jier, sa waard op 2 maart al in aaike fûn yn Gelderlân.


Dearsum, 20 febrewaris 2020.     BFVW    Littens – Baard – Winsum 

De fûgelwacht fan Littens, Baard en Winsum jout him op foar de preamfeart mei 20 minsken.


Dearsum, 18 febr. 2020         Jefte Bestjoer BFVW

              De jubilearjende Ald Hij fan Dearsum hat fan it Bestjoer fan de BFVW in jefte krigen.


Dearsum, 2 febr.2020.            Bydragen    BFVW – Wommels, Boalsert, Boksum

De earste bydragen fan BFVW-ôfdielingen binne ûntfongen, te witten: Wommels, Boalsert en Boksum. It bankrekkennr. is NL61 RABO 0356 2213 69  op namme fan G. de Groot, fan De Ald Hij


Dearsum, 30 novimber 2019        Reahel
W(ild) B(eheers)E(enheid) Skarsterlân ( jagers ) hâldt in gesellige jûn te Reahel.
As gastsprekker wie Gjalt de Groot útnûge mei fertellingen út it nije boek Warkeweet, wie  ús kreet!  en nei ’t skoft smoute ferhalen.
It foel der tige goed yn mar ek nei it eigen Ald Hij slokje merk Warkeweet wie by de hearen jagers in protte fraach. 


Dearsum, 27 novimber 2019           BFVW    Tytsjerk
Fûgelwachtjûn Tytsjerk. Gjalt de Groot fertelt út  syn nijste boek Warkeweet  wie ús kreet! Ut
de reaksjes die bliken dat it tige yn ‘e smaak foel.