Jubileum skoot troch nei 2021, fan 25 april o/m 2 maaie

Snein 25 april 2021 fart de motorkruser de Ankawi
mei de leden fan De Ald Hij fan Dearsum nei Poppenwier.
Op ‘e ein fan de buorren yn Dearsum lizze de skippen dy’t De Ald Hij yn de rin fan de jierren brûkt hat op syn Keninklike Dagen.

De skou 1920
De pream 1921 – 1924
It skûtsje 1925 – 1927
De Ankawi 1928 – 1968

De Ankawi mei de leden fan de Ald Hij, 1950.