Warkeweet wie ús kreet by it finen fan in nêst aaien.

Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot (1945) nimt jo yn dit boek mei de romme fjilden yn. Jo wurde dielgenoat fan 100 jier aaisykjen yn Fryslan. Mei as reade tried de belibbings fan de aaisikers fan de sa romrofte aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum sûnt 1920.

Mar it is folle mear as 100 jier aaisykjen. Gjalt is deryn slagge om der yn tige noflik lêsbere taal in tiidsdokumint fan te metisjen, dêr’t elk dy’t wat mei aaisykjen hie of hat him yn weromfynt.

Fan syn hân publisearre Bornmeer:

2009 De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo, 2e printinge 2012
2010 It swetshok – ferhalen fan in fjildman, 2e printinge 2013
2011 De aaisiker
2012 It lêste aai
2013 No moatst hearre! smoute ferhalen
2017 No komt it noch! smoute ferhalen.

Priis fan Warkeweet wie ús kreet  is 20 euro, 250 siden, formaat 17 x 24 sentimeter, roman yn eigen behear fan De Ald Hij útjûn.

It boek is te krijen by de leden fan de Ald Hij:

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151AH Holwert, 0519-561784, gj.d.groot@hetnet.nl 
Piter Siksma, nr. 45, 8644VT Dearsum, 06-44725704, p.siksma@comveeweb.nl 
Geert de Groot, Wielsterdyk 27, 9024BD Weidum, 058-2519714, 06-11646046, gdegroot00@gmail.com 
Harm Visser, Abbema 3, 9001GH Grou, 0566-623880, stralenvan@kpnmail.nl 
Eep Visser, De Wetterwille 116, 9207BL Drachten, 0512-516637, 06-53735140, er.visser@hetnet.nl 
Jarig Boersma, Wielsterdyk 2, 9024BD Weidum, 058-2519312 marineke.vdzijpp@hetnet.nl 
Sjirk Geart de Groot, Slingerbochten 7, 9012DZ Raerd, 0566-602686, hainja@gmail.com 
Auke Sierdsma, Sibadawei 10, 8861VG Harns, 0517-413430, 06-23210283, aukesierdsma@live.nl