Jubileumprogramma
Fanwege it koronafirus is it jubileumfeest in jier útsteld. 
It is no fan 25 april o/m 2 maaie 2021

101 jier De Âld Hij fan Dearsum 1920 – 2021

Datum                         Snein 25 april 2021
Plak                            Doarpshûs De Trilker, Poppenwier
Tiid                             Middeis fan 4 oant 6 oere

Om trije oere fart motorkruser de Ankawi mei De Ald Hij leden fan Dearsum nei Poppenwier. 

Programma
16.00 Iepening troch Ald Hij foarsitter Piter Siksma
16.10 Ferhaaltsje oer it boek troch skriuwer Gjalt de Groot
16.20 ?
16.30 Gelegenheid foar tredden it wurd te fieren
16.45 Skoft, mooglikheid ta it keapjen fan it sinjearre boek

17.15 – 17.45 Optreden fan Wiltsje fan Peazens
18.00 Ofslúting fan wat wy hoopje en ferwachtsje in âlderwetsk gesellige middei troch Piter Siksma
Nei seis oere sil grif it feest noch efkes trochset wurde, mar dan binne de fertarrings foar eigen rekken.