It jubileum giet fan start

Snein 19 april 2020 fart de motorkruser de Ankawi mei de leden fan De Ald Hij fan Dearsum nei Poppenwier.Op ‘e ein fan de buorren yn Dearsum lizze de skippen dy’tDe Ald Hij yn de rin fan de jierren brûkt hat op syn Keninklike Dagen.De skou 1920De pream 1921 – 1924It skûtsje 1925 – 1927De […]